Privatumo politika

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 15 d.

UAB „Travel Planet“, įmonės kodas: 302807700, buveinės adresas: Veiverių g. 9B-41, Vilnius, veiklos adresas: Subačiaus g. 17-28, Vilnius, el. p. kelione@travelplanet.lt, Tel. 8 686 08919. (toliau – Travel Planet arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Travel Planet internetinę svetainę http://www.travelplanet.lt/ pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Travel Planet pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami:

  • Atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant užklausos formą), kurioje pateikiate el. pašto adresą ir telefono numerį, tikslais.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant Travel Planet naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakant Travel Planet naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti užklausos formoje, ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslai tvarkomi 2 metus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu kelione@travelplanet.lt arba paštu: Subačiaus 17-28, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Travel Planet gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

Privatumo politikos keitimas

Travel Planet turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Travel Planet praneša tinklapyje.

UAB „Travel Planet“

kelione@travelplanet.lt

Tel. Tel. 8 686 08919